Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Utsläpp från verksamheter

Särskild reningsavgift

Vi debiterar en tilläggsavgift för fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från normalt hushållsavloppsvatten. Kontakta oss för att få reda på den aktuella tilläggsavgiften för din verksamhet.

Kontakta oss

Fettavskiljare

Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en fettavskiljare installerad för att samla upp fett innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Vegetabilisk olja, som stekfett och frityrolja, får inte hällas ut i avloppet utan ska samlas upp i separata behållare.

I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett och vegetabilisk olja stelnar och fastnar i ledningarna. Stopp och igensättning i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar, utsläpp av orenat avloppsvatten och dålig lukt.

Fett och olja från verksamheter

Oljeavskiljare och oljeavfall

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall.

Oljeavskiljare och oljeavfall

 

 

Dela sidan: