Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Avgifter för vatten

Vatten- och avloppsverksamheten är självfinansierad. Det innebär att huvudmannen för verksamheten, det vill säga Nodra AB, inte får ta ut större avgifter än vad som behövs för att täcka kostnaderna.

Avgifterna för vatten och avlopp är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Det finns också exempel på områden med så kallad särtaxa, där vi får ta ut en förhöjd anläggningsavgift.

VA-taxa

I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde kan du läsa om de avgifter som Kommunfullmäktige har beslutat att Nodra AB ska ta ut.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping kommuns verksamhetsområde 2022

VA-taxa 2023

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping kommuns verksamhetsområde 2023

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är den avgift som du som fastighetsägare betalar när du vill ansluta din fastighet till vatten, dagvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Brukningsavgifter är avgifter som du som fastighetsägaren betalar för att använda vatten, dagvatten och spillvatten.

Brukningsavgift

Särtaxa

Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska vi ta ut särtaxa när kostnaden för att ansluta en fastighet i beaktansvärd omfattning avviker från de normala kostnaderna inom verksamhetsområdet.

Särtaxa 

Sidoordnade affärer vatten

Nodra erbjuder vissa tjänster inom VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Vi kallar dem sidoordnade tjänster och det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Du hittar prislistan för dem sidoordnade affärerna för VA på sidan Avgifter och priser.

Avgifter och priser

 

Dela sidan: