Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Foto av hand som fyller på en karaff med vatten under spolande kran

Välkommen som vattenkund

I Norrköping är det Nodra som ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen igen.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) på Notisum.se 

Förbindelsepunkt

Inom ett verksamhetsområde ansvarar vi för vatten- och avloppsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt, som oftast är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningarna innanför förbindelsepunkten. I broschyren ABVA beskriver vi våra och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Servisledning

Servisledningen är fastighetens ledning fram till förbindelsepunkten. Du får själv bekosta och bygga vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten. För detta krävs en bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för information om bygganmälan.

Så går det till att göra en anmälan om byggnation (på norrkoping.se)

Vatten- och avloppstaxa

När den allmänna VA-anläggningen är klar i ett utbyggnadsområde och förbindelsepunkt är upprättad, faktureras alla fastighetsägare en anläggningsavgift enligt gällande taxa. Därefter börjar även alla fastighetsägare betala en fast avgift. Det gäller även fastigheter som inte är inkopplade till vatten och avlopp samt fastigheter som är obebyggda. De som är inkopplade betalar också för fastighetens förbrukning.

Avgifter för vatten