Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Åby vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ämne/EgenskapEnhetDricksvatten medelGränsvärde för dricksvatten hos användare*
TemperaturC0,5-20**20
Färgmg Pt/l <530
TurbiditetFNU0,11,5
KonduktivitetmS/m16,4250
Totalt organisk kolTOCmg/l5,5
Luktingensvag
Smakingensvag
pH8,27,5-9,0
AlkalinitetHCO3mg/l63
Total hårdhet° dH4,115
KalciumCamg/l28100
MagnesiumMgmg/l0,9230
NatriumNamg/l3,3100
KaliumKmg/l<2
JärnFemg/l<0,050,200
ManganMnmg/l<0,020,050
AluminiumAlmg/l0,030,100
KopparCumg/l<0,010,20
BlyPbmg/l0,0000490,010
KadmiumCdmg/l<0,000010,0050
KvicksilverHgmg/l<0,000100,0010
ArsenikAsmg/l0,000120,010
Bekämpningsmedel, totalt 28 st.mg/l<0,000010,00050
Polycykliska aromatiska kolväten, totalPAHmg/l<0,000020,00010
Trihalometaner, totaltTHMmg/l<0,0050,050
Perfluorerade syrorPFAAµg/l<0,0050***0,09
SulfatSO4mg/l5,2100
KloridClmg/l13100
FluoridFmg/l<0,11,5
AmmoniumNH4mg/l<0,030,50
NitritNO2mg/l0,0660,10
Tot aktivt klorCl2mg/l0,4
Odlingsbara mikroorg. 22 °Cst/ml<1100
Koliforma bakterier, 35 Cst/100ml<1påvisad
Escherichia colist/100ml<1påvisad
Clostridium perfringensst/100ml<1påvisad

*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Temperaturen varierar kraftigt beroende på årstid. Sommartid kan temperaturen på vattnet från
ytvattenverken vara över 20° C periodvis pga av att ytvattnet i sjön värms upp av solen.
***Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Dela sidan: