Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Sök frågor och svar

Nodra har ingen skyldighet att leverera en tillfällig anslutning av vatten och avlopp under byggtiden, så kallat byggvatten. Vi gör en bedömning vid varje bygge om vi har möjlighet att leverera byggvatten eller inte. Vanligtvis är det byggherren/byggbolaget som ansöker men det kan också vara fastighetsägaren.

Byggvatten

Nej, vi på Nodra erbjuder inte den typen av tjänster och samarbetar inte med något företag som erbjuder detta.

Vi gör heller inte besök i personers hem utan att fastighetsägaren själv har kontaktat oss eller att vi har informerat i förväg antingen via personlig kontakt eller brevutskick.

Om vi gör arbeten i närheten av en fastighet kan vi alltid visa upp giltig legitimation och har kläder och bilar märkta med vårt bolagsnamn.

Vid byten eller uppsättning av vattenmätare förekommer entreprenörer. De kommer alltid på en tid som du som fastighetsägare själv har bokat och de kan alltid visa att de arbetar på uppdrag från oss.

Våra entreprenören behöver även ibland ta vattenprover efter arbeten på ledningsnätet, vilket oftast sker utan att informera i förväg, men de ska alltid kunna visa att de arbetar på uppdrag av oss.

I normalfallet och om ledningarna är fackmannamässigt byggda behöver avloppet inte underhållsspolas.

Vi vill uppmana kunder att vara vaksamma. Om du som privatperson får samtal eller besök som du misstänker är bedrägeri, polisanmäl och kontakta Nodras kundservice på telefonnummer 011-15 15 50 eller via e-post kundservice@nodra.se

Ja, men anläggningsavgiften ska betalas i och med att förbindelsepunkt upprättas. Finns BDT-utsläpp (Bad-, Disk, och Tvättvatten) kan dock fysisk inkoppling till allmänna VA-nätet krävas.

Kommunen har skyldighet att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Det här säger vattentjänstlagen 6 § om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

I och med att kommunfullmäktige beslutat att ett verksamhetsområde ska bildas, så ska alla fastigheter inom området betala för anslutning, oavsett nuvarande VA-standard.

Om god vattenkvalitet (godkänd vattenkvalitet enligt livsmedelsverkets krav) kan styrkas behöver fastigheten inte anslutas till den allmänna dricksvattenförsörjningen och därmed undgår fastighetsägaren även avgiftsskyldighet för dricksvatten.

Det krävs att vattnet är från en borrad brunn, att det finns vatten i tillräcklig mängd och att ett godkänt utökat analysprotokoll från ett nytaget vattenprov från fastigheten visar att ditt vatten är av godkänd kvalitet.

Tänk på att om du ansluter vatten i efterhand kan det bli dyrare än att ansluta både vatten och avlopp samtidigt.

Ta kontakt med vår kundservice om du inte vill ansluta till kommunalt vatten.

Utbyggnadsplanerna finns specificerade i kommunens Vatten- och avloppsplan.

Vatten- och avloppsplan (länk till norrkoping.se)

Observera att alla tidsangivelser är preliminära, och att omständigheter kan ändra gjorda prioriteringar.

Fastigheter utanför verksamhetsområde kan ha möjlighet att ansluta sig till allmänt dricks- och spillvatten. Utanför verksamhetsområde gäller inte vattentjänstlagen, ABVA eller fastställd taxa. Detta innebär att utanför verksamhetsområde så blir du avtalskund, och det är ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastighetsägare.

Anslutningen sker då genom att fastighetsägare själv bekostar el, eventuell LTA-pump och framdragning av ledningar till en överenskommen inkopplingspunkt på det kommunala VA-nätet.

Kontakta Nodra om du vill ansöka om att ansluta utanför verksamhetsområde.

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

I Norrköpings kommun är vattnet mjukt till medelhårt, läs mer om vattnets hårdhet.

Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.