Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Taxorna för avfall och VA höjs från 1 januari 2023

Publicerad 14 september 2022 kl 09:26

Kommunfullmäktige har beslutat att höja taxorna för avfall och VA i Norrköping 2023. VA-taxan respektive avfallstaxan höjs båda med 6 procent. 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2022 om höjning av VA-taxan respektive avfallstaxan 2023. De nya taxorna som träder i kraft den 1 januari 2023 finns publicerade på:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Höjningen av VA-taxan

Både brukningstaxan och anläggningsavgiften justeras upp med 6 procent. De senaste åren har brukningstaxan höjts med 6 procent vid varje årsskifte, och så ser behovet ut även kommande år.

För att möta framtidens krav och behålla en väl fungerande vatten- och avloppsanläggning i en växande stad, behöver reinvesteringstakten öka på våra anläggningar. Det gäller för såväl ledningsnätet som vatten- och avloppsreningsverken.

Höjningen av avfallstaxan

Även avfallstaxan höjs med 6 procent. Höjningen motiveras av den kraftiga kostnadsökningen avseende bränsle, energi och materialinköp som slår hårt mot den transportberoende avfallsverksamheten.

Sedan den föregående taxerevideringen har lagstiftningen inom avfallsområdet förändrats. Producentansvaret för returpapper har upphävts och ansvaret för insamling och återvinning har istället lagts på Sveriges kommuner. Den reviderade taxan innehåller därför information och priser avseende de nya tjänsterna. Två tjänster som är under utfasning tas bort ur taxan. I denna revidering handlar det om två kärlstorlekar som fasas ut ur sortimentet, se nedan. I övrigt innehåller 2023 års revidering av avfallstaxan endast redaktionella förändringar av texter.

Förändringar i avfallstaxan 2023:

  • Anpassning av tjänsteutbud och taxor till förändrad lagstiftning.
  • Utfasning av 80-liters respektive 600-liters kärl.
  • Redaktionella justeringar av texter.
Mer driftinformation

Dela sidan: